โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-23 Time : 12:34:26
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36962
เด็กหญิงชนิภรณ์ อุตตะมะ
ม.2/14 เลขที่ 23
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง