โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:16:21
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36961
เด็กหญิงชนิตสิรี ศรีทอง
ม.2/13 เลขที่ 22
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-20 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-23 สายแถว