โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 06:36:20
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36960
เด็กหญิงชนัฐกานต์ พรมโสภา
ม.3/3 เลขที่ 15
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-30
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-08-10
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-12 ลาป่วย