โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 05:58:01
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36940
เด็กหญิงจามจุรี วังมะนาว
ม.3/3 เลขที่ 13
มาสาย 17 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-13 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-08 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-06 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-09-30 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-09-23 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-09-18 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-09-10 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-08-27 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-08-26 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-08-24 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2020-07-30 สายแถว
สายครั้งที่ 12 Date : 2020-08-03 สายแถว
สายครั้งที่ 13 Date : 2020-08-05 สายแถว
สายครั้งที่ 14 Date : 2020-08-07 สายแถว
สายครั้งที่ 15 Date : 2020-08-13 สายแถว
สายครั้งที่ 16 Date : 2020-08-14 สายแถว
สายครั้งที่ 17 Date : 2020-10-15 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-10
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-14 ลากิจ