โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 12:53:16
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36934
เด็กหญิงเก็จมณี ชูช่วย
ม.3/2 เลขที่ 16
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 13 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-18 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-09
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-03-03 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-22 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-01-25