โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-24 Time : 14:36:28
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36929
เด็กหญิงกิ่งฉัตร พนาดร
ม.2/14 เลขที่ 19
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-21 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-27 ลาป่วย