โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:09:35
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36927
เด็กหญิงกานต์ธิดา เพ็งเกร็ด
ม.2/14 เลขที่ 18
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-08 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-22