โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:09:56
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36896
เด็กชายหิรัณย์ สิริยศนันท์
ม.2/14 เลขที่ 13
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-24 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-01 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-07-04 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-01 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-13 ลาป่วย