โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 18:00:03
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36882
เด็กชายศุภวิชญ์ กำแมด
ม.2/13 เลขที่ 16
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-26