โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 15:13:31
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36880
เด็กชายศุภพิพัฒน์ โสวัณณะ
ม.2/1 เลขที่ 19
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-27 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-01 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-07-04 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-04
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-06 ลาป่วย