โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-12-10 Time : 03:07:17
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36867
เด็กชายศฎากร สมบุญ
ม.1/12 เลขที่ 18
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-10-30 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-11-01 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2018-11-02 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2018-11-05 ปวดท้อง
สายครั้งที่ 5 Date : 2018-11-27 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2018-11-14 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-12-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-11-07
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-10-31
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2018-12-07