โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 06:05:59
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36850
เด็กชายรัฐภูมิ มะลิเพชรา
ม.3/3 เลขที่ 8
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-23
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-05 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-27 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-29
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-14 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-21 ลาป่วย