โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:50:38
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36836
เด็กชายภูมพงษ์ษา วิวัชร์ประยูร
ม.2/1 เลขที่ 12
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง