โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:05:33
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36829
เด็กชายภัทรพล โลหะยิ่งบริสุทธิ์
ม.2/14 เลขที่ 10
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-20
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-21 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-22 ลาป่วย