โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:49:21
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36827
เด็กชายภควัต เพ็งพิทักษ์
ม.2/1 เลขที่ 11
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-07 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-24 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-06-27 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-04