โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-12-06 Time : 12:14:18
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36827
เด็กชายภควัต เพ็งพิทักษ์
ม.2/1 เลขที่ 11
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-11-11 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-11-26