โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 00:54:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36794
เด็กชายปุณยวีร์ เจนประดิษฐ์วงศ์
ม.3/2 เลขที่ 10
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-01-18
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-17 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-17 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-03