โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:15:33
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36714
เด็กชายณัฐพงศ์ ทองวิทยกุล
ม.2/13 เลขที่ 2
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-24 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-05 สายแถว