โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-24 Time : 02:07:43
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36381
นางสาวชุตินันต์ แซมโพธิ์
ม.4/9 เลขที่ 24
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-24 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-11-03 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-19
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-16
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-09-18
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-09-22
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-10-14 ลาป่วย