โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 11:34:59
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36328
นายอนุชา ศรีจันทร์
ม.4/9 เลขที่ 18
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 38 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-09
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-08-18 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-08-14 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-08-06
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-08-04 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-08-19 รถติด
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-07-29 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-07-22 รถติด
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-07-14 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-08 ลาออก
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-06 ลาออก
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-09 ลาออก
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-07 ลาออก
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-10-02 ลาออก
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-10-01 ลาออก
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-09-30
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-09-29 ลาออก
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-10-14 ลาออก
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2020-10-15 ลาออก
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-10-30 ลาออก
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-10-29 ลาออก
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2020-10-28 ลาออก
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2020-10-27 ลาออก
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2020-10-22 ลาออก
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2020-10-21 ลาออก
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2020-10-20 ลาออก
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2020-10-16 ลาออก
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2020-09-23
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2020-09-22
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2020-07-24
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2020-07-31
ขาดครั้งที่ 23 Date : 2020-08-13
ขาดครั้งที่ 24 Date : 2020-08-21
ขาดครั้งที่ 25 Date : 2020-08-26
ขาดครั้งที่ 26 Date : 2020-08-27
ขาดครั้งที่ 27 Date : 2020-08-28
ขาดครั้งที่ 28 Date : 2020-09-03
ขาดครั้งที่ 29 Date : 2020-09-01
ขาดครั้งที่ 30 Date : 2020-09-08
ขาดครั้งที่ 31 Date : 2020-09-09
ขาดครั้งที่ 32 Date : 2020-09-10
ขาดครั้งที่ 33 Date : 2020-09-11
ขาดครั้งที่ 34 Date : 2020-09-15 ลาออก
ขาดครั้งที่ 35 Date : 2020-09-16
ขาดครั้งที่ 36 Date : 2020-09-17
ขาดครั้งที่ 37 Date : 2020-09-18
ขาดครั้งที่ 38 Date : 2020-07-16