โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 10:04:47
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36253
นายภูมินทร์ แก้วมณี
ม.4/1 เลขที่ 7
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-16
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-24 สายแถว