โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 21:37:13
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36241
นายพันกร ปลูกจิตร
ม.4/1 เลขที่ 5
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-10
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-24 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-03-04