โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 14:03:05
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36195
นายธีร เข็มทองสกุล
ม.4/1 เลขที่ 3
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-09 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-15 ทานข้าว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-03-04 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-10
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-18 ลาป่วย