โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:11:46
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35973
นางสาวศรุตยา นนทะวงศ์
ม.4/4 เลขที่ 20
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-21 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-01 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-22 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-12 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-14