โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:06:39
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35952
นางสาวรินรดา ยอดไม้
ม.4/11 เลขที่ 36
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-08-09
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-08 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-01 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-18 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-07-04 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-06-19 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-05
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-19
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-20
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-07
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-06-12