โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-01-24 Time : 05:47:24
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35950
เด็กหญิงริณลนีย์ ดิษเปลี่ยน
ม.3/2 เลขที่ 32
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-11-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-12-18 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-11-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-08
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-12-17
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2018-12-07
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2018-12-04 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2018-11-23
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2018-11-21
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2018-11-13 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-01-09