โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-11-19 Time : 04:27:26
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35950
เด็กหญิงริณลนีย์ ดิษเปลี่ยน
ม.3/2 เลขที่ 32
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-11-02 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-11-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-11-13 ลาป่วย