โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 01:24:49
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35885
นางสาวเบญจมาศ เขียวเข้ม
ม.5/11 เลขที่ 28
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 16 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-03-08
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-04 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-17 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-24 ตื่นสาย มาเรียนตอน 8:57
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-02-10 ป่วย มา 8:55 น.
สายครั้งที่ 6 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2020-12-15