โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 17:51:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35882
นางสาวนิชาภา ยางสันเทียะ
ม.5/8 เลขที่ 20
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-07 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-18