โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 23:52:35
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35878
นางสาวนัชชาธิป เกิดชูชื่น
ม.5/7 เลขที่ 24
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-15 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-25