โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 13:38:07
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35849
นางสาวณัฐกาญจน์ กวีพราหมณ์
ม.5/11 เลขที่ 27
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-03-04 ไม่สบาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-18