โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 10:36:24
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35844
นางสาวญาณัจฉรา ปรัชญากุลชน
ม.5/9 เลขที่ 27
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 18 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-03 สายคาบ2
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-03-02 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-17
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-22
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-24
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2021-03-04