โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:35:19
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35832
นางสาวเจนนิกา อินแกรม
ม.4/4 เลขที่ 15
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-21 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-01 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-24 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-27