โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-04-21 Time : 07:46:06
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35813
เด็กหญิงกุลธิดา คำล้นค่า
ม.3/2 เลขที่ 21
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-11-30
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-12-07 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-02-06 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-02-08