โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-04-21 Time : 07:45:40
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35803
เด็กหญิงกมลรัตน์ พ่อยัน
ม.3/2 เลขที่ 20
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-12-04 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-02-13 ลาป่วย