โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-04-21 Time : 07:46:16
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35788
เด็กชายอรชุน อ่อนบุญเอื้อ
ม.3/2 เลขที่ 18
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-12-04 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-12-06
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-10 ลาป่วย