โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 17:23:17
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35760
นายสิทธิชัย ใจเมือง
ม.5/10 เลขที่ 22
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-14 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-01-11
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-17 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-03-03 ตื่นสาย