โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:42:52
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35756
นายภูวิน ลิขิตรักษ์วงศ์
ม.4/3 เลขที่ 14
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-16 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-18
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-07-09 สายแถว