โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 00:41:09
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35748
นายศุภกิจ เพ็ชรจันทร์
ม.5/7 เลขที่ 17
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 16 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-18 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-10 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-16 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-22
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-24
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-03-02
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-03-04