โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:25:45
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35724
นายวโรรส สุขอุดม
ม.5/5 เลขที่ 22
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-15 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-26