โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:24:49
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35720
นายวรพล กฤติยาศรีสุเมธ
ม.5/5 เลขที่ 20
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-02-01