โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:13:16
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35714
นายวงศธร ศรีสถาน
ม.5/5 เลขที่ 19
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 16 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-03
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-16 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-15 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-12-16 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2020-12-14
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-02-24