โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 00:48:35
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35705
นายรชต แก้วพูลทรัพย์
ม.5/11 เลขที่ 15
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-03-03 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-17 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-01-14 มาสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-11