โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 04:42:25
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35702
นายมนัสวิน นามวรรณ
ม.5/10 เลขที่ 17
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 11 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-09 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-18
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-02-05