โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:09:28
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35685
นายภาณุ ผลชุรารัตน์
ม.4/9 เลขที่ 16
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-24 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-20 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-06-21 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-06-28 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-07-18
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-08-08 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-08-20 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-01