โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 21:08:34
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35672
นายพัชรพล แซ่อู
ม.5/10 เลขที่ 13
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-03-02 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-04 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-08 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-18 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-02-24 ตื่นสาย มาเรียนตอน 9:03
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-12-02