โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 17:15:37
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35669
นายพงษ์พิทักษ์ ช้อนศรี
ม.5/10 เลขที่ 12
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-09 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-17 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-05