โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-24 Time : 14:44:27
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35660
นายปลกเกศ สุวอเขียว
ม.4/8 เลขที่ 14
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-16
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-03 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-13 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-23