โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:58:48
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35652
นายปณัฐ แสงทองถาวร
ม.5/5 เลขที่ 15
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-15 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-24 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-01