โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:36:49
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35652
นายปณัฐ แสงทองถาวร
ม.4/5 เลขที่ 15
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-18 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-30
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-05
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-20