โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-01-24 Time : 05:49:18
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35641
เด็กชายบดินทร์ จงวิเศษโชค
ม.3/2 เลขที่ 11
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-01-08 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-01-04 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-11-19
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-11
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-12-19 ลาป่วย แขนหัก
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2018-12-18
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2018-12-14 ลา แขนหัก
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2018-12-07
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2018-12-04
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-01-15 ลาป่วย