โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 12:54:42
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35630
นายนพรัตน์ หมีเงิน
ม.5/5 เลขที่ 11
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-15 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-02 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-03-04