โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:01:53
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35617
นายธีรภัทร รันนันท์
ม.5/5 เลขที่ 10
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-15
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-07
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-11 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-23